منو
قوانین قوانین و محدودیتها حقوقی و عرفی سفیدبرفی پیشگفتار يكي از مراحل بازاريابي در فضاي مجازي و اینترنتی تبليغات الكترونيكي اسـت. تجارت الكترونيكي با ماهیت . گستره جهانی موجب تغييرات شگرفی در زمينه هاي مختلف از جمله بازرگانی و تبليغات شـده است. به دلیل محدودیتها و گستردگی جهانی اثر و دامنه شبکه های اینترنتی تبليغات در فضاهاي مجازي اين امکان و قابليت را دارد،كه همواره منشأ سوءاسـتفاده تبليـغ كننـدگان باشد . تبلیغات در اینترنت ممکن است به اين ترتيب باشد كه كالاها يا خدماتي را تبليغ كنند كه براي سـلامتي مصـرف كننـده مضر باشد. و یا ممكن است اين تبليغات در برگيرنده اطلاعاتي نادرست و خلاف واقع بـوده كـه سـبب گمراهي مصرف كنندگان شود و ممکن است اطلاعاتی ارائه شده درخصوص ويژگيهاي خدمات و محصول که از شفافيت كافي برخوردار نباشد. علاوه براین برخي رويه هاي تبليغاتي ممکن است به نقض حريم خصوصي مصرف كننده بی انجامد. با تغييرات ايجاد شده ناشي از تکنولوژی های پیشرفته فناوري اطلاعات و ارتباطات و به منظور حمايت از مصرف كننده شبکه های اینترنتی نیاز به حاكميت قواعد و اصول ويژهاي در حوزه تبليغات الكترونيكي را ضروري نموده قواعد منع كننده در تبلیغات هدف از ایجاد قواعد منع كننده حاكم بر تبليغ در فضاي مجازي و اینترنتی ممنوع ساختن اقدامات و ترك اعمالی است كه نقض هر یک از آنها توسط فرد خاطی ، با برخورد و ضمانت كيفري روبرو و پاسخ داده مي شود. اين قواعد با عناوين ۱) ممنوعيـت تبليغات گمراه كننده ۲) و ممنوعيت اصرار به سلامتي مصرف کننده مـورد بررسي قرار می گیرد. تعریف : قاعده ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده به عنوان قاعده ممنوعيت فريب مصرف کننده نيـز شهرت دارد، عرضـه اطلاعـات نادرست و خلاف واقع را درتبليغات ممنوع بوده . اظهار مطالب اغراق آميز و غيرواقعي در مورد كالا و خدمات در زمره تبليغات گمراه كننده است كه بايد از آن پرهیز شود.